Ugovor o subagenturi

UGOVOR O POSREDOVANJU I PRODAJI TURISTIČKOG PUTOVANJA

 

 

 

Zaključen dana _____________2017. godine, između:

  1. „RECREATOURS“ A.D. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 41, Licenca OTP 66/2016 od 25.03.2016, MB 06515037, PIB 100183244, br. tekućeg računa 160-59294-92 kod banke Intesa, koga zastupa izvršni direktor Sava Milojević ( u daljem tekstu: Organizator putovanja), s jedne strane i
  1. ______________________________ iz ____________________, ul. _________________________ br. ____,MB:________________________, PIB________________________ br. tekućeg računa _____________________________ kod banke _______________________________, koju zastupa _____________________________________   ( u daljem tekstu: Subagent), s druge strane

Član 1.

Ovim ugovorom Organizator putovanja ustupa Subagentu pravo prodaje turističkih aranžmana, odnosno ustupa pravo da, u ime i za račun Organizatora putovanja, zaključuje ugovore o organizovanju putovanja ili ugovore o izvršenju jedne ili više posebnih usluga koje omogućavaju da se ostvari veći promet usluga ugovornih strana.

Član 2.

Organizator putovanja se obavezuje da programe u okviru svoje delatnosti i svog redovnog poslovanja (cene paket aranžmana, vrste smeštajnih objekata, njihove lokacije i kategorije, njihove osnovne karakteristike i klasifikacije prema pravu države u kojoj se objekti nalaze, broju dnevnih obroka, planovima putovanja, graničnim viznim i zdravstvenim formalnostima i sl.), uključujući i druge potrebne materijale i informacije, stavi na raspolaganje Subagentu, kao i da o svakoj promeni programa i cena obavesti Subagenta.

Član 3.

Subagent se obavezuje da: uzme u prodaju ponuđene programe Organizatora putovanja, prodaje ih isključivo pod uslovima navedenim u programima i, u okviru svoje delatnosti, vrši propagandne aktivnosti verbalnim komuniciranjem ili deljenjem propagandnog i informativnog materijala korisnicima usluga. Subagent nema pravo da preštampava tekst programa, da menja sadržinu teksta ili isti koristi u druge svrhe, pod pretjnom raskida ugovora i naknade štete.

Subagent je dužan da se pridržava uslova publikovanih uz programe, koji postaju i sastavni deo ovog ugovora, a u slučaju obmane korisnika usluga po istim odgovoran je za naknadu štete.

Član 4.

Subagent se obavezuje da, pre prodaje svakog aranžmana, kontaktira Organizatora putovanja (Centralni booking ili turističku poslovnicu) radi provere slobodnih kapaciteta, te da zahteve za potvrdu rezevacija dostavlja Organizatoru putovanja pisanim putem ( putem faksa ili e-mail-a). Organizator putovanja je dužan da izvrši potvrdu rezervacije ili da u roku od 3 dana izvesti Subagenta o nemogućnosti potvrde.

Član 5.

Centralni booking vodi Organizator putovanja i za to su na raspolaganju telefoni, fax i e-mail koji će Organizator putovanja pisano dostaviti Subagentu.

Član 6.

Subagent se obavezuje da vrednost fakture uplati Organizatoru putovanja pod uslovima iz programa, sa naznakom šifre programa, imenom i prezimenom korisnika usluge, brojem telefona i brojem fakture, a ako konkretan slučaj nije regulisan programom, plaća 30% pri prijavljivanju (tri dana od dana prijavljivanja), a ostatak od 70% plaća po profakturi-fakturi, najkasnije 7 (sedam) dana pre početka korišćenja aranžmana, i to sve uplatom na jedan od računa Organizatora putovanja: broj 205-9136-34  kod Komercijalne banke AD Beograd ili broj: 160-59294-92 kod Banke INTESA.

                                                                                                                                                               Član 7.

Subagent se obavezuje da kod aranžmana ugovorenih na odloženo plaćanje, radi obezbeđenja plaćanja, dostavi Organizatoru putovanja dve sopstvene blanko solo menice registrovane u banci, OP obrazac, kopiju kartona deponovanih potpisa, kao i fotokopiju lične karte ovlašćenog lica. 

                                                              

Član 8.

Organizator putovanja se obavezuje da, nakon izvršene uplate od strane Subagenta ili u drugom ugovorenom i potpisanom roku, Subagentu izda potvrdu za uplaćeni aranžman i dostavi mu voucher za korisnika usluga.

 Član 9.

Organizator putovanja odobrava Subagentu popust od ________% na cene (polu)pansionskih usluga po važećem cenovniku Organizatora putovanja. Popust se neće obračunavati na boravišnu taksu, posebne usluge i eventualnu naknadu štete. Organizator putovanja je saglasan da Subagent obračuna popust iz stava 1. ovog člana tako što će za iznos popusta umanjiti iznos računa iz člana 6. ovog ugovora.

Za sve ostale programe Organizatora putovanja, sklapa se poseban ugovor  sa Subagentom.

                                                                                                                                                              Član 10.

Za sve ostale uslove saradnje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja, a na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom  i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja primenjivaće se Zakon o turizmu, ZOO i posebne uzanse u ugostiteljstvu.         

                                                                 

                                                                                                                                                              Član 11.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom njegovog  potpisivanja, a primenjivaće se počev od ___________. godine.Ugovor se se zaključuje za period do 31.12.2016. godine i može se obostrano raskinuti uz pisano obaveštenje o raskidu i otkaznim rokom od 30 dana, s tim da je svaka ugovorna strana u obavezi da izvrši sve već preuzete obaveze povodom realizacije ovog ugovora.

                                                                                                                                                               Član 12.

U slučaju spora po ovom ugovoru ugovorne strane će isti rešavati sporazumno, a ako u tome ne uspeju ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA-e u Beogradu. 

                                                                                                                                                                Član 13.

Ovaj ugovor je zaključen u 3 (tri ) istovetna primeraka, od kojih se 2 (dva) nalaze kod organizatora, a  1 (jedan)  kod Subagenta.

ZA ORGANIZATORA PUTOVANJA                                                                                                                                                                ZA SUBAGENTA

.

Štampa El. pošta