U G O V O R

o pružanju turističkih  usluga

Zaključen između:

  1. „RECREATOURS“ A.D Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br. 41, Beograd, Licenca br.OTP 66/2016 od 25.03.2016, MB 06515037, PIB 100183244, koga zastupa izvršni direktor Sava Milojević ( u daljem tekstu: RECREATOURS), s jedne strane i   
  1. ________________________________________________ iz ___________________________ ul.__________________________________ MB___________________ PIB _______________ tekući račun br. __________________________ koje zastupa ___________________________ JMBG _______________________, lk br. ________________, izdate od __________________ u daljem tekstu:  KORISNIK USLUGA), s druge strane

Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

Član 1.

RECREATOURS se obavezuje da KORISNIKU USLUGA, u svojim objektima ili u objektima poslovnih partnera  na kontinentu i na moru, u sezoni 2016.godine, obezbedi pansionske ili polupansionske usluge po principu pisano zatražene i potvrđene rezervacije, a prema važećem cenovniku konkretnog programa-aranžmana i Opštim uslovima putovanja RECREATOURS-a, koji su sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

KORISNIK USLUGA se obavezuje da, preko svojih službi , organizuje oglašavanje slobodnih kapaciteta u objektima RECREATOURS-a.

Član 3.

RECREATOURS se obavezuje da, za pružene (polu)pansionske usluga iz člana 1. ovog Ugovora,  zaposlenima koje uputi KORISNIK USLUGA omogući  plaćanje na sledeći način:

Avansno plaćanje: Akontacija prilikom rezervacije u iznosu od najmanje 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a preostali iznos u ratama (kako odgovara korisniku) najmanje 20 dana pre početka korišćenja usluge.

Odloženo plaćanje: Akontacija prilikom rezervacije u iznosu od najmanje 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a preostali iznos se uplaćuje najkasnije 20 dana pre početka korišćenja usluga u jednakim mesečnim ratama. Za rate koje dospevaju za naplatu posle iskorišćenog aranžmana deponuju se čekovi građana ili overena administrativna zabrana (poslednja rata dospeva najkasnije 20.12.2016. godine), s tim da se prva rata administrativne zabrane plaća gotovinski

Ukoliko se na celokupan iznos aranžmana dostavi overena administrativna zabrana ili čekovi građana, celokupan iznos se deli na jednake mesečne rate, bez obračunavanja akontacije.

KORISNIK USLUGA je dužan, da radi obezbeđenja nastalih potraživanja, za svakog zaposlenog koji bude koristio (polu)pansionske usluge u 2016. godini overi administrativnu zabranu na deo zarade zaposlenog, u iznosu mesečne rate dugovanog iznosa, te istu dostavi RECREATOURS-u najkasnije 7 dana po izvršenoj rezervaciji.

U protivnom, smatraće se da rezervacija nije izvršena.

                                                                  

Član 4.

KORISNIK USLUGA se obavezuje da preko svoje odgovarajuće službe vrši obustavu mesečnih rata naznačenih u overenoj administrativnoj zabrani  kao i da izvrši uplatu dospelih rata obustavljenih od zarada zaposlenih koji su koristili usluge na račun broj 205-9136-34 kod Komercijalne banke a.d. Beograd ili broj 160-59294-92 kod banke Intesa.

U slučaju da zaposlenom, koji je iskoristio usluge prestane radni odnos, KORISNIK USLUGA se obavezuje da izvrši obustave od neisplaćenih zarada zaposlenog do visine preostalog zaduženja i uplati RECREATOURS-u, a ako ta sredstva nisu dovoljna KORISNIK USLUGA se obevezuje da odmah po prestanku rada zaposlenog obavesti RECREATOURS o njegovom neotplaćenom delu duga.

Član 5.

KORISNIK USLUGA se obavezuje da za svaku izvršenu uplatu RECREATOURS-u dostavi spisak sa tačnim iznosima  po imenima zaposlenih za koje se konkretna uplata vrši.

RECREATOURS se obavezuje da KORISNIKU USLUGA odobri 1 GRATIS na svakih 25 osoba koji su koristili usluge po ovom Ugovoru. 

Član 6.

Za sve ostale uslove saradnje važe Opšti uslovi putovanja RECREATOURS-a, a na pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom i Opštim uslovima putovanja primenjivaće se odgovarajuće odredbe  ZOO i Zakona o turizmu.

Član 7.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja, a primenjivaće se od narednog dana od dana potpisivanja.

Ugovor se zaključuje za period do 31.12.2016. godine i može se obostrano raskinuti uz pisano obaveštenje o raskidu sa otkaznim rokom od 30 dana, s tim da je svaka ugovorna strana u obavezi da izvrši sve preuzete obaveze povodom realizacije ovog ugovora.

Član 8.

U slučaju spora u primeni ovog ugovora, ugovorne strane će nastojati da spor reše sporazumno, a ukoliko ne uspeju u tome ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Član 9.

Ovaj ugovor je zaključen u tri istovetna primerka od kojih  dva zadržava RECREATOURS a jedan KORISNIK USLUGA.

ZA „RECREATOURS“ A.D.                                                                                                                                               ZA KORISNIKA USLUGA

                                                                                                                        

                                                       ______________________                                                                                                                                          _______________________

                                                             izvršni direktor

                                                              Sava Milojević

    


Štampa El. pošta